Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de cercetare „Geomatică şi Protecţia Mediului”
 
Centrul de cercetare „Geomatică şi Protecţia Mediului”
Regulamentul de Funcţionare al Centrului de cercetare „Geomatică şi Protecţia Mediului”

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Centrul de cercetare „GEOMATICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI"

I.                   Misiune

 

Centrul de cercetare „GEOMATICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI" este o unitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare interdisciplinară, parte integrantă a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, nu are personalitate juridică şi este subordonat senatului Universităţii. Activitatea centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul vast al managementului datelor spaţiale, măsurătorilor terestre şi cadastrului, dezvoltării urbane şi protecţiei mediului ȋnconjurător cu orientare spre dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a economiei, serviciilor şi relaţiilor comunitare, contribuind totodată la formarea şi stimularea cercetării studenţeşti, a învăţământului universitar în acest domeniu.

 

II.                Obiective şi direcţii de cercetare

 

Pe termen scurt şi mediu, Centrul de cercetare îşi propune următoarele obiective:

 • desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă;
 • creşterea competitivităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe piaţa calificărilor de vârf în domeniul Centrului;
 • formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă;
 • dezvoltarea unei baze materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare;
 • identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare;
 • atragerea în proiectele de cercetare desfăşurate în cadrul Centrului a studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice din mediul preuniversitar, a angajatorilor de pe piaţa muncii, precum şi a colaboratorilor din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului;
 • conceperea şi derularea unor programe de cercetare inter şi pluridisciplinare din domeniul Centrului;
 • stabilirea şi consolidarea legăturilor ştiinţifice cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate;
 • includerea activităţii Centrului de Cercetare în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice;
 • susţinerea participării membrilor Centrului de Cercetare la manifestări ştiinţifice, seminarii, colocvii, târguri şi expoziţii legate de obiectivele acestuia;
 • valorificarea rezultatelor cercetării prin diverse modalităţi de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, cărţi de specialitate, brevete, transfer tehnologic;
 • acordarea de asistenţă de specialitate pe probleme specifice domeniului.

 


Obiective specifice

 

 • studii topografice specifice proiectelor de infrastructură - căi de comunicaţie, aducţiuni de gaz, alimentare cu apă;
 • proiectarea, realizarea şi implementarea unor baze de date geospaţiale în acord cu lucrările de Cadastru general;
 • implementarea unor structuri geospaţiale şi a registrelor digitale aferente Cadastrului general;
 • studii şi analize spaţiale în contextul optimizării transportului public;
 • cercetări pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare în funcţie de poziţionarea în spaţiul urban;
 • modelarea informaţiilor geospaţiale pentru estimarea riscului natural şi antropic al proceselor de mişcare în masă;
 • studii de Geomarketing în dezvoltarea unor societăţi comerciale;
 • realizarea unui repertoriu digital al patrimoniului cultural;
 • studii de impact;
 • evaluare adecvată;
 • elaborare planuri de management pentru zone protejate;
 • evaluarea mediului abiotic;
 • evaluarea calitativă a componentei hidrice (ape uzate industrial, cursuri de apă, lacuri);

 

Direcţii de cercetare

 

În concordanţă cu obiectivele enunţate şi luând în considerare preocupările de cercetare ale membrilor Centrului, se vor stabili următoarele direcţii de cercetare:

 • Cadastrul general;
 • Topografie inginerească şi urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor;
 • Amenajări şi construcţii hidrotehnice;
 • Fotogrammetrie şi teledetecţie;
 • Geomorfologie inginerească;
 • Pedologie;
 • Hidrologie şi hidrogeologie;
 • Epurarea apelor uzate;
 • Evaluarea impactului asupra mediului;
 • Cartografie environmentală;
 • Structuri de date geospaţiale şi funcţii de geoprocesare;
 • Modelarea numerică altimetrică a terenului;
 • Evidenţa digitală a patrimoniului cultural.

 

III.             Structura organizatorică

 

Centrul de cercetare „Geomatică şi Protecţia Mediului"  este condus de către un Consiliu director format din trei membri ales pe o perioadă de patru ani de către personalul Centrului. Deciziile Consiliului director sunt puse în practică de către directorul Centrului, acesta fiind ales prin vot de către membri Consiliului.

Centrul de cercetare este deservit de personalul de cercetare şi cel din mediul extern (persoane fizice şi juridice autorizate), având drept direcţie globalizarea activităţilor de achiziţie şi prelucrare a informaţiilor geospaţiale, de proiectare, execuţie şi monitorizare a construcţiilor şi de evaluare a indicatorilor de mediu pentru elaborarea planurilor de management. Coordonatorul colectivului de cercetare este ales de către membri colectivului. În funcţie de proiectele de cercetare se pot constitui şi alte colective cu caracter temporar, organizate pe proiecte, conduse de către un coordonator de proiect. Organigrama Centrului este prezentată în Anexa 1.

 

 

IV.              Activitatea membrilor Centrului

 

În vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse, membri se vor implica constant în activităţile Centrului, vor participa activ la realizarea tuturor etapelor proiectelor derulate prin Centru şi vor respecta principiile impuse de o gestionare corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului.

În vederea diseminării rezultatelor cercetării derulate prin Centru, membri acestuia se vor implica şi în organizarea unor conferinţe naţionale şi internaţionale pe direcţiile de cercetare ale Centrului şi vor contribui la elaborarea şi editarea unor reviste de specialitate.

 

V.                 Gestionarea resurselor

 

a)      Resurse umane

 

Personalul Centrului este format din:

 • personal de cercetare
 • personal afiliat mediului de afaceri

 

b)      Resurse materiale

 

Activităţile Centrului se desfăşoară în actualele birouri şi cabinete ale Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului, precum şi în laboratoarele gestionate de către colectivele reunite Măsurători Terestre şi Cadastru - Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională - Ingineria Mediului, în special Laboratorul de Geomatică, Laboratorul de Topografie Informatizată, Laboratorul de Topografie - Cadastru şi Laboratorul de Ştiinţele Pământului, spaţii care beneficiază de dotări moderne, aparatură  şi instrumentar de specialitate, echipamente hardware şi software.

 

c)      Resurse financiare

 

Resursele financiare ale Centrului provin din:

 • granturi de cercetare
 • contracte de cercetare
 • contracte de proiectare
 • contracte de prestări - servicii
 • finanţare din parte Universităţii
 • sponsorizări
 • donaţii
 • fonduri europene

 

Resursele financiare atrase sunt gestionate de Consiliul Director al Centrului pentru:

 • dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de cercetare
 • acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare
 • susţinerea stagiilor de mobilitate pentru schimb de experienţă, documentare, studiu şi cercetare
 • stimularea materială a personalului Centrului prin plata taxelor de participare la conferinţe şi a taxelor pentru procesarea articolelor publicate
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 • editarea de jurnale şi volume
 • derularea proiectelor de cercetare
 • contribuţii la dezvoltarea Universităţii

 

VI.              Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Centrul de Cercetare Geomatică şi Protecţia Mediului îşi va începe activitatea în urma Hotărârii de Senat privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului .

Activitatea Centrului se va desfăşura pe baza Planului Anual de Cercetare aprobat de Senat. Rezultatele de cercetare obţinute vor fi prezentate într-un Raport de evaluare periodic realizat o dată la cinci ani.